หน้าเว็บ

ภาพวาดนกกินนารี


       อธิบายคำว่ากระหนก  และ  กนก  เสียก่อนว่าจะมีความหมายอย่างไร  คำว่า  กระหนก  ในภาษาสันสกฤติแปลว่า  หนาม  และในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕  ให้ความหมายคำว่า  กระหนก  ไว้ว่าชื่อแบบลายประเภทหนึ่ง ใช้ผูกเขียนเป็นลวดลาย มีทั้งการระบายสี ปิดทองรดน้ำ ปั้น หรือแกะสลัก เป็นต้น  กระหนกมีหลายชนิด เช่น กระหนกสามตัว  กระหนกเปลว  กระหนกใบเทศ  กระหนกหางโต  กระหนกลายก้านขด  และกระหนกเครือวัลย์  เป็นต้น

ส่วนคำว่า  กนก นี้แต่เดิมโบราณาจารย์ได้ให้ความหมายต่างไปอีก  โดยท่านหมายถึงดงนกและดงไม้  อันเนื่องมาจากการประดิษฐ์จากธรรมชาติ  อ่านว่า  กอนก  แต่เขียนลดรูปพยัญชนะตัว อ เสีย  ต่อมาคนรุ่นหลังขาดการสังเกตว่าแต่เดิมเขาอ่านอย่างไร  และมีความหมายอย่างไร  เลยอ่านออกเสียงเป็นกระหนกไป  บางคนสันนิษฐานแปลคำว่า  กนก ว่าทอง ไปก็มี  เพราะลวดลายที่ผูกเขียนเป็นเถาสะบัดปลายรูปเปลวไฟ  ส่วนมากมักลงรักปิดทอง  คนรุ่นหลังเลยเข้าใจว่า แปลว่า ทอง และอ่านคำว่า  กนก เป็น กระหนก  จนถึงทุกวันนี้

         เมื่อดูจากพจนานุกรมฯ  คำว่า กนก เป็นภาษามคธ  แปลว่า ทองคำ ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว  ให้ใช้คำว่ากระหนกเท่านั้น  เพราะมีความหมายตรงกับความเป็นจริงมากกว่า

         การเรียนศิลปะไทยจะต้องฝึกหัดเขียนตามหมวด  หรือขั้นตอนตามที่โบราณาจารย์ได้วางไว้  โดยเริ่มจากหมวดกระหนกก่อน  เพราะกระหนกหรือลวดลายต่างๆ เช่น ตามอาคารสถานที่  สิ่งของเครื่องใช้  แม้แต่ในการเขียนภาพ พระ นาง ยักษ์ ลิง และสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ การเขียนลายคิ้ว ลายพรายปาก (หนวดเครา) ลายประกอบจอนหู  เครื่องประดับมงกุฎ  ชฎา  ลายหน้ากระบัง  และลายผ้า  เป็นต้น

         ฉะนั้น  จึงควรฝึกหัดเขียนลายกระหนก ลวดลาย ให้ชำนาญทั้งด้านซ้าย ขวา ยอดขึ้น ลง หันเหไปมา  เพื่อเวลาเขียนลายก้านขด จะได้เขียนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหมุน หรือกลับกระดาษ

         จากที่ได้กล่าวไว้ในคราวที่แล้ว  เรื่องบ่อเกิดแห่งลายไทย  ท่านผู้อ่านคงจะจำได้ว่า ดอกบัวหลวง เป็นบ่อเกิดแห่งลายกระหนกสามตัว  ฉะนั้น  ก่อนที่จะเขียนลายกระหนกสามตัวอย่างเต็มรูปแบบนั้น  จำต้องศึกษาส่วนประกอบของตัวกระหนก  ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการเขียน  และบังเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  อันได้แก่  การเขียนบากลาย  และการเขียนปลายยอดกระหนก

ปุ่มแชร์