หน้าเว็บ

วิธีเสริมดวงชะตาด้วยตนเอง

              ๛เสริมดวงชะตาด้วยตนเอง๛
    วิธีเสริมดวงชะตาด้วยตนเองด้วยการ
บูชาสิ่งเหล่านี้๑~วันอาทิตย์ถวายน้ำมะพร้าว ๒~วันจันทร์ถวายน้ำอ้อยสด๓~วันอังคารถวาย 
พุทรา ๔~วันพุธถวาย
น้ำเปล่า ๕~วันพฤหัสบดีถวายขนมปัง๖~วันศุกร์ ถวายมะละกอ ๗~วันเสาร์ถวายน้ำนมการบูชาเพื่อที่จะ
เสริมดวงชะตาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องนับ
จากอายุผู้ที่บูชาตามกำลังดวงดาวทั้ง ๗ ดวงเสวยอายุ
เช่น เลข ๑ ดาวอาทิตย์ เสวยอายุ ๖ ปี เลข๒ดาวจันทร์ 
เสวยอายุ ๑๕ปี เลข ๓ ดาวอังคารเสวยอายุ ๘ปี เลข๔
ดาวพุธเสวยอายุ ๑๗ ปี เลข ๕ ดาวพฤหัสบดีเสวยอายุ
๑๙ ปี เลข ๖ ดาวศุกร์เสวยอายุ ๒๑ ปี เลข ๗ ดาวเสาร์
เสวยอายุ ๑๐ปี เลข ๘ดาวราหูเสวยอายุ๒๑ปี รวมกำลัง
วันดวงดาวเป็น ๑๐๘ ปี ด้วยเหตุนี้ การถวาย เครื่องบูชา
จึงถือตามกำลังวันของดวงดาวนั้นๆ ในบรรดาดวงดาว
ทั้ง ๗ดวง คือ๓ ดวงให้คุณ ๓ ดวงให้โทษ ๑ ดวงไม่เป็น
โทษไม่เป็นคุณ การคำนวณอายุของผู้ที่บูชาจึงถือตาม
กำลังวันของดวงดาวดวงให้คุณทั้ง ๓ ดวงรวมกัน เช่น
ถวายเครื่องบูชาสำหรับวันอาทิตย์ คือน้ำมะพร้าว
ดาวอาทิตย์เสวยอายุ ๖ ปี ดาวจันทร์เสวยอายุ ๑๕ ปี
ดาวอังคารเสวยอายุ ๘ ปีรวมกำลังวันดวงดาวทั้ง ๓ดวง
เป็น ๒๙ ปี การถวายเครื่องบูชาก็เช่นเดียวกัน ถวาย
น้ำมะพร้าว ๒๙ แก้วใช้เวลา ๒๙ วัน เริ่มถวายตั้งแต่
่วันอาทิตย์เป็นต้นไป สำหรับกำลังวันของดวงดาว
ของแต่ละคนในแต่ละปีนั้น มากที่สุด ๕๕ ปี การถวาย
เครื่องบูชาก็ใช้เวลา ๕๕ วัน เช่นกัน สถานที่จะถวาย
เครื่องบูชานั้น ที่หิ้งพระ โต๊ะหมู่ที่บ้าน หรือสถานที่วัด หน้าพระประธาน เจดีย์เป็นต้น ในตำรา กล่าวไว้ว่า
ท่านใดได้บูชาธาตุประจำดวงตามกำลังดวง
ดาวแล้วจะเกิดศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ทำมาค่าขายคล่องตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีโชคมีลาภเคราะห์ร้าย ลางร้ายฝันร้ายต่างๆหายไป
๏๏๏ สำหรับวิธีปฏิบัติถวายเครื่องบูชามีอยู่๓อย่าง
วิธีที่ ๑ ถวายเครื่องบูชาตามกำลังดวงดาวประจำปีไหนปีนั้น ใช้ระยะเวลา ๓๕~๕๕ วันตามกำลังดวงดาวเสวยอายุนั้นๆ
           วิธีที่๒ถวายเครื่องบูชาตามกำลังดวงดาวเสวยอายุ ใช้ระยะเวลาครบรอบวันเกิดของผู้ที่บูชาฯ
 วิธีที่ ๓ ถวายเครื่องบูชาธาตุกำลังดวง
ดาวเคราะห์ทั้งหมด ๑๐๘ ปี คือถวายเครื่องบูชาดวงดวงเคราะห์ใช้ระยะเวลา ๑๐๘ วัน
วิธีที่ ๓ นั้นทำยากใช้เวลานานแต่สรรพคุณนานาประการฯ+++
ท่านใดสนใจปฏิบัติบอกวันเดือนปี แน่นำวิธีฟรี. (แก่ท่านผู้สนใจ)


ปุ่มแชร์